Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą szczęśliwych ludzi, którzy doświadczyli przemiany życia przez spotkanie z żywym Bogiem. Wierzymy we wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym i chcemy według naszej wiary żyć. Nie zawsze wszystko nam się udaje, ale odbieramy wyraźnie Bożą pomoc w naszym życiu.

Dlaczego?

Ponieważ Bóg jest Dobry i odkrywamy, że On chce naszego dobra. Ponieważ otrzymaliśmy cenne skarby: wolność i wewnętrzny pokój, wynikające z przebaczonych nam grzechów i pojednania z Bogiem. Uważamy, że wszyscy ludzie powinni to wiedzieć, że są w oczach Boga cenni, że Jezus Chrystus ciągle zaprasza i cały czas zbawia.

Formalnie

Przynależymy do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (www.kz.pl), tworzymy samodzielną jednostkę Kościoła -
Zbór Twój Dom w Konstancinie-Jeziornie, w skrócie Kościół Twój Dom.

Misja

- Opowiadanie o Bożym Królestwie i wspaniałości Boga, który przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa, Swojego Syna, doświadczanie realności relacji ze Stwórcą. Zachęcanie do czytania Bożego Słowa – Pisma Świętego.  - Dzielenie się cudowną Prawdą Ewangelii.  - Budowanie wspólnoty.

Wyznanie wiary

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Zapraszamy na nabożeństwa

Niedziela 11:00
Środa 19:00
Galeria LIMA w Konstancinie-Jeziornie
ul. Warszawska 31